Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Daniëlle Bakker-Kluinhaar van het bedrijf Dartel & Vrij (hierna Dartel & Vrij) is een gezin, ouder, Kinder en jongerencoach, workshopleider en is op geen enkele wijze medisch of geneeskundig onderlegd. Dartel & Vrij is geen arts, stelt geen diagnoses en aanvaardt hieromtrent dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen waarbij Dartel & Vrij diensten/producten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Niet alleen Dartel & Vrij maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige dienst/product door haar zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
  4. Coaches, trainers nemen nooit de plaats in van een artsen, fysiotherapeuten etc. en zijn ook geen vervanging voor de gezondheidzorg. Een coaching gesprek of coaching sessies of de trainingen/producten garanderen geen (blijvende) verandering van de fysieke, mentale, emotionele gesteldheid van de persoon.
  5. Ieder persoon blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met de informatie doet die zij ontvangt of de adviezen die zij krijgt tijdens de sessie of training.
  6. Noch Dartel & vrij, noch Daniëlle Bakker is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cliënt na een consult, workshop met de opgedane informatie en kennis doet.
  7. Onder een sessie wordt verstaan alle (online) consulten die 1 op 1 zijn, zoals een coaching sessie. Dit kan zijn live in de praktijk, telefonisch of via skype. Onder een workshop worst verstaan alle trainingen, programma’s en bijeenkomsten met minimaal 2 personen.
  8. Dartel en Vrij is niet verantwoordelijk voor eventuele verbetering of genezing. Ieder persoon die een sessie of een workshop krijgt is zelf verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen en de gevolgen die kunnen optreden.
  9. Dartel & Vrij garandeert niet dat met het volgen van een programma, workshop, coachsessie het beoogde resultaat zal worden bereikt.
  10. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het succes van de sessie/workshop is mede afhankelijk van de inspanning van de cliënt en het nakomen van gemaakte afspraken.
  11. De overeenkomst tot het volgen van een sessie/workshop wordt aangegaan voor een bepaalde tij. Na het verstrijken van de overeengekomen termijn eindigt de overeenkomst van rechtswege.
  12. De cliënt dient het gehele programma af te nemen. Het programma is enkel effectief als het door de cliënt volledig wordt doorlopen en wordt afgemaakt.
  13. De overeenkomst tot het volgen van een programma kan niet tussentijds worden opgezegd. Indien de cliënt het programma niet (meer) volgt, dient de cliënt wel alle (resterende) termijnen te voldoen, tenzij de cliënt het programma niet meer volgt door toedoen van Dartel & Vrij.
 2. Aanmeldingen
  1. Aanmeldingen voor een coachsesssie/workshop kan via de mail of telefonisch.
  2. Na aanmelding volgt een intakegesprek dat kosteloos zal plaatsvinden. In dit gesprek zal een hulpvraag en doel van de sessie tot stand komen.
  3. Vervolgens zal een overeenkomst tot stand komen dat met overeenstemming van beide ouders getekend dient te worden.
 3. Privacy AVG
  1. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt.
  2. Gegevens van cliënten worden na afsluiting van het traject bewaard in een afgesloten omgeving.
  3. Dartel & Vrij deelt gegevens over cliënten niet met derden, mits hier door cliënt toestemming voor is gegeven. Een logboek word hierover bijgehouden door Dartel & Vrij.
  4. De privacy van cliënt ligt voorop. Het staat de cliënt toe om contact op te nemen voor het inzien van de gegevens en in goed overleg te verwijderen uit de gegevens.
 4. Betaling
  1. Betaling dienen via rechtstreekse overboeking op de rekening van Dartel & Vrij te geschieden (zie j), tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
  2. Het verschuldigde bedrag voor deelname aan een workshop dient te allen tijde voor aanvang van de workshop op rekening van Dartel & Vrij te zijn bijgeschreven met vermelding van uw naam en desbetreffende workshop.
  3. De kosten voor het coaching traject zal doormiddel van een factuur tot stand komen. Deze dient binnen twee weken na dagtekening van de factuur te zijn overgemaakt op de rekening van Dartel & Vrij.
  4. Wanneer de betaling geschiedt vanuit PGB, gemeente of onderwijsinstelling, zal de facturering direct naar deze partijen geschieden.
  5. Indien de factuur niet op de vervaldag is betaald, krijgt de cliënt een herinnering. Na de herinnering is cliënt direct in gebreke zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim is cliënt de dan wettelijk geldende rente verschuldigd voor openstaande vorderingen. Openstaande vorderingen worden aan een incassobureau uit handen gegeven. De eventuele extra kosten hiervoor worden verhaald op de cliënt.
  6. Een individuele coachsessie / workshop kan alleen via de bankrekening betaald worden.
  7. Indien een sessie/workshop wegens onvoorziene omstandigheden vanuit Dartel & Vrij geen doorgang kan vinden, wordt een nieuwe afspraak gemaakt of anders de reeds door de opdrachtgever verrichte betaling gerestitueerd.
  8. Voor overige bedrijven, instelling, etc. geldt een vergoeding overeenkomst met het overeengekomen te volgen traject.
  9. De prijzen zijn in euro’s en exclusief de wettelijke BTW.
  10. Het rekeningnummer van Dartel & Vrij is: NL 35 RABO 0317542699 tnv D. Bakker-Kluinhaar
  11. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Herinneringen binnen 5 dagen.
  12. Wanneer mondeling dan wel schriftelijk is afgesproken om in termijnen te betalen, is de cliënt/deelnemer die de dienst afneemt en in termijnen betaalt, verplicht om alle termijnen te betalen, inclusief mogelijke extra administratieve kosten, ook al wordt eerder gestopt met een traject.
 5. Annuleringsvoorwaarden
  1. Annuleert u binnen 24 uur voor een sessie, dan betaalt u het volledige bedrag. Voor die tijd is annuleren kosteloos.
  2. Opzeggingen van een sessie worden alleen per mail in behandeling genomen.
 6. Auteursrecht
  1. Zonder schriftelijke toestemming van Dartel & Vrij is het niet toegestaan eventueel verstrekte documentatie te veelvoudige, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van de cliënt / deelnemer worden gebruikt.
  2. Het maken van geluids- & beeldmateriaal tijdens een sessie/workshop door cliënt is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Dartel & Vrij.
  3. Dartel & Vrij staat het vrij om foto’s te maken van sessies. Hierbij wordt de cliënt niet zichtbaar gefotografeerd. Dat wil zeggen op de rug of alleen de handen. Beeld word gebruikt voor communicatie tussen coach/ouders/verzorgers en cliënt.
  4. Bij gebruik fotografie voor pr en communicatie doeleinden volgt overleg met ouders/verzorgers.
 7. Bijzondere bepalingen
  1. Dartel & Vrij werkt niet met cliënten met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is.
  2. De cliënt dient van te voren te melden zo’n reactie mogelijk is. Dartel & Vrij is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie.
  3. Dartel & Vrij behoudt zich het recht voor cliënten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een sessie/workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van eventuele overige cliënten/deelnemers, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelnemer kosten onverlet.
  4. Wanneer een cliënt besluit om tijdens een sessie/workshop op eigen initiatief te vertrekken is hij/zij verplicht te melden aan Dartel & Vrij en is restitutie van de betaling uitgesloten.
  5. Een cliënt/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van eventuele andere cliënten/deelnemers of de gebouwen of faciliteiten war de sessie/workshop gehouden wordt.
  6. Wanneer Dartel & Vrij niet kan voldoen aan de coachvraag zal zij doorverwijzen naar een andere zorgverlener. Dartel & Vrij is op de hoogte van de Sociale Kaart van Zwolle.
 8. Beroepsvereniging
  1. Dartel & Vrij is aangesloten bij Adiona beroepsvereniging voor Kindercoaches.
  2. Dartel & Vrij is via het collectief verzekerd voor Beroeps & bedrijfsaansprakelijkheid.
  3. Bij klachten kan er tevens contact op worden genomen met Adiona ter ondersteuning hierbij.
  4. Voor wat betreft op de privacy en AVG neemt Dartel & Vrij over wat Adiona daarover aangeeft.

Opgesteld in mei 2018 te Zwolle